Dobrý spánok nemusí byť drahý!

 ​ +43 2622 / 270 42 44

odtlačok

Prevádzkovateľ internetovej adresy www.winbudget.at

Spoločnosť a adresa:
Winrooms Betriebs GmbH
Wiener Strasse 115 / 1.1.B2
2700 Wiener Neustadt
RAKÚSKO
Telefón: +43 2622 / 27042 44
E-mail: booking@winbudget.at
Registračné číslo spoločnosti: FN408715b
Obchodný register súdu: ​Krajský súd Wiener Neustadt
Príslušnosť komory: Hospodárska komora Dolného Rakúska
UID: ATU68482135

Autorské práva a vylúčenie zodpovednosti
Prevádzkovateľ tohto webu nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky na zodpovednosť voči prevádzkovateľovi týkajúce sa materiálnych alebo nemateriálnych škôd spôsobených použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií alebo použitím nesprávnych a neúplných informácií sú v zásade vylúčené, pokiaľ nejde o preukázateľné zavinenie úmyselné alebo hrubo nedbalé. povahy na strane prevádzkovateľa . Všetky ponuky sú nezáväzné. Prevádzkovateľ si výslovne vyhradzuje právo meniť, dopĺňať alebo mazať časti alebo celú ponuku alebo dočasne alebo natrvalo prestať zverejňovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Referencie a odkazy
Odkazy a odkazy Ak sa priamo alebo nepriamo odkazuje na referenčné ciele ("odkazy"), ktoré sú mimo oblasti zodpovednosti prevádzkovateľa, prevádzkovateľ nesie zodpovednosť len vtedy, ak si je vedomý obsahu a bolo by to technicky možné a primerané to, aby sa zabránilo použitiu v prípade nezákonného použitia zabrániť obsahu. Za obsah, ktorý presahuje tento rámec, a najmä za škody vyplývajúce z použitia alebo nepoužitia takýchto informácií, je zodpovedný výlučne poskytovateľ týchto stránok, nie osoba, ktorá sa na príslušnú publikáciu len odvolá prostredníctvom odkazov. Toto obmedzenie platí aj pre cudzie záznamy v knihe návštev, diskusnom fóre, mailing listu a adresári odkazov (web index).

autorské práva
Prevádzkovateľ sa snaží dodržiavať autorské práva na grafiku, videá, online hry, šetriče obrazovky, zvuky a texty použité vo všetkých publikáciách, používať grafiku, zvuky a texty, ktoré sám vytvoril alebo používať grafiku, zvuky a texty bez licencie. Ak sa však na príslušných stránkach nachádza neoznačená grafika, zvuk alebo text, ktorý je chránený autorským právom tretích strán, autor by nemohol určiť autorské práva. V prípade takéhoto neúmyselného porušenia autorských práv prevádzkovateľ po upozornení vyradí predmetný objekt zo zverejnenia alebo ho označí príslušným autorským právom. Autorské právo na zverejnené objekty vytvorené samotným prevádzkovateľom zostáva výlučne prevádzkovateľovi. Reprodukcia alebo použitie takejto grafiky, zvukov alebo textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa.

Newsletter
Svojou registráciou umožňujete prevádzkovateľovi v pravidelných intervaloch zasielať na zadanú e-mailovú adresu informácie o produktoch, stávky, vzorky produktov, poukážky a informácie atď. Všetky informácie budú považované za dôverné v súlade s rakúskymi zákonmi o ochrane údajov.

Právna platnosť tohto vylúčenia zodpovednosti
Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, už alebo úplne nezodpovedajú platnému právnemu stavu, zostávajúce časti dokumentu zostávajú svojím obsahom a platnosťou nedotknuté.

sk_SKSlovak